Pravidla instagramových a facebookových soutěží Zero Latency Prague

(dále jako „Pravidla“)
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Pořadatelem soutěže je Unigo s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha IČO 08537372 zapsaná pod spisovou značkou C 320609/MSPH u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@zerolatency.cz, +420 602 631 033.
  2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěží o výhry spojené s hraním ve free-roam VR aréně Zero Latency v Praze, které organizuje pořadatel (dále jako „soutěže“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěží projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
  3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
   1. soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta a nijak s ní nesouvisí;
   2. společnosti Meta vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.
 2. PODMÍNKY ÚČASTI
  1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
   1. věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
   2. soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti, kde je soutěž vyhlášena (Facebook nebo Instagram);
   3. dodržování podmínek sítě Facebook nebo Instagram po celou dobu trvání soutěže.
  2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
  3. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěží.
 3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
  1. Pro účast v soutěžích je třeba splnit zadání: ​
   1. Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář s odpovědí na otázku definovanou právě soutěžním příspěvkem.
   2. Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.
   3. Odpověď musí být formou komentáře u soutěžního příspěvku, nikoliv soukromou zprávou.
  2. Soutěžící se soutěží může zúčastnit v časovém období, které definuje soutěžní příspěvek. Výherce každé soutěže pořadatel vyhlásí vždy do 14 dní od jejího ukončení.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěží soutěžící:
   1. o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
   2. nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
   3. v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
  5. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.
  6. Pokud se výherce pořadateli tímto nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.
  7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.
  8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
  9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.
 4. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
  1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
  2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
   1. pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou adresu a telefonní číslo (u výherců);
   2. pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
   3. právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
   4. pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
   5. pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
   6. soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.
  3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.